Sunday, January 17, 2016

B'olorun Oba orun

B'olorun Oba orun
Ti ma nsoro n'igba ni;
Otun ba wa soro be loni
Arakunrin, oto ni
Ohun t'Oba wi fun o;
Ohun kan l'aigbodo-mase;gboran.

CHORUS
Sa gboran, sa gboran;
Eyi ni 'fe Re
"Gbat'O ba ranse si o
Ohun kan ni ki o se
Sa gboran, sa gboran.


Bi o ba je t'Oluwa
O ni lati gbo tire,
Ko s'ona 'hinrere miran mo;
Mase sa ase Re ti
Ma si se lo oro re
'Gbat'Olugbala ba nsoro, sa gbo

CHORUS
Sa gboran, sa gboran;
Eyi ni 'fe Re
"Gbat'O ba ranse si o
Ohun kan ni ki o se
Sa gboran, sa gboran.


Bi o ba fe ni ipin
Ni'lu daradara ni
Leyin aye wa buburu yi;
Bi o ko tile m'ona

CHORUS
Sa gboran, sa gboran;
Eyi ni 'fe Re
"Gbat'O ba ranse si o
Ohun kan ni ki o se
Sa gboran, sa gboran.
Krist y'o wipe, "Tele Mi"
Igbagbo yo si wipe, "sa gboran"

No comments:

Post a Comment