Sunday, January 17, 2016

MO fi gbogbo re fun Jesu

MO fi gbogbo re fun Jesu,
Patapata l'aiku kan,
Ngó ma fe, ngó si gbekele,
Ngó wa lodo re titi.

CHORUS
Mo fi gbogbo re (2ce)
Fun o, Olugbala mi, ni
Mo fi won sile.

Mo fi gbogbo re fun Jesu,
Mo fi rele wole fun;
Mo fi gbadun ayé sile;
Gbami Jesu si gba mi

Mo fi gbogbo re fun Jesu,
se mi  ni Tire nikan
Jeki kun fun
Ki nmo pe 'wo je temi'

Mo fi gbogbo  re fun Jesu
Mo fi ara mi fun o
F'ife at'agbara kun mi,
Ki ibukun re ba le mi.

Mo fi gbogbo re fun Jesu,
Mo mo p'emi ba le mi
A! ayo igbala kikun!
Ogo, ogo, f'ogo re.
All to Jesus I surrender
All to Him I freely give
I will ever love and trust Him
In His presence daily live

I surrender all
I surrender all
All to Jesus I surrender
I surrender all

All to Jesus I surrender
Make me, Savior, wholly Thine
Let me feel Your Holy Spirit
Truly know that Thou art mine

All to Jesus I surrender
Lord I give myself to Thee
Fill me with Thy love and power
Let Thy blessings fall on me

No comments:

Post a Comment